అగ్నికులక్షత్రియ సమైక్య – సంక్షేమ సేవ సంఘం అర్ద్వర్యం లో అగ్నికులక్షత్రియ పేద విద్యార్ధికి ఆర్ధిక సహాయం.