పెదశిoగు లక్ష్మణ రావు గారి విగ్రహ ఆవిష్కరణ 25-10-2014