మోపిదేవి ఆశ్రమ పాటశాల స్కూలు విద్యార్ధులకు క్లాస్ బెంచీల ప్రదానం